Pravila o varovanju zasebnosti

1. V Športnem društvu Moste (v nadaljevanju ŠD Moste), Proletarska 3, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.


2. Pooblaščena oseba ŠD Moste, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je predsednik društva.


3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ŠD Moste je poslovni sekretar, ki je dosegljiv na naslovu ŠD Moste, Proletarska 3, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@sd-moste.org.

4. Dostop do vaših osebnih podatkov ima lahko tudi društven pogodbeni obdelovalec; to je družba DATASTAT d.o.o. Mašera – Spasićeva ulica 8, 1000 Ljubljana.

5. ŠD Moste zbira naslednje osebne podatke posameznika – člana/-ice društva: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov, elektronsko pošto in telefon člana, v primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika.

6. ŠD Moste zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Moste (statutarne obveznosti in obveznosti, povezane v članstvom v društvu) in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov. To je predvsem vsestranska vzgoja članov društva, ki pomeni sistematično, metodično, pravilno in znanstveno utemeljeno vzgojno dejavnost od otroške dobe naprej. Usmerjena je k vsestranskemu oblikovanju človekove celovite osebnosti. Vsestransko vzgojo društvo uresničuje z redno vadbo po vadbenih skupinah, poleg tega pa tudi s športnimi akcijami, nastopi, tekmami, izleti, taborjenjem, zimovanjem in drugimi prireditvami, kar vključuje tudi redno obveščanje.

7. Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov članov pa bo društvo zbiralo in obdelavo osebne podatke na podlagi soglasja za:

a) obveščanje izključno preko elektronske pošte o drugih ponudbah in dogodkih ŠD Moste, ki niso opredeljene v Pravilih društva;

b) fotografiranje in snemanje izvajanje društvenih aktivnosti, vključno s tekmovanji, za namene predstavljanja aktivnosti društva ter da nastale fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani ŠD Moste, v društvenih prostorih, v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook, YouTube in Instagram. To soglasje posameznik podaja za sebe, v primeru otroka pa to soglasje podaja eden od staršev oz. zakoniti zastopnik;

c) zbiranje in posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za namene registracije tekmovalcev pri Gimnastični zvezi Slovenije za sodelovanje na gimnastičnih tekmovanjih v Sloveniji ali izven nje, vključno z državami izven EU, za objavljanje rezultatov tekmovanj bodisi na spletnih straneh ŠD Moste, bodisi na spletnih straneh organizatorjev takih tekmovanj in Gimnastične zveze Slovenije. Praviloma se pri objavljanju rezultatov iz tekmovanj navaja ime in priimek tekmovalca/tekmovalke in društvo, katere član/i-ca je;

d) zbiranje in posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za namene javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL.

8. V primeru otroka privolitev za vpis v društvo (pristopna izjava) opredeljuje temelji društveni akt, zbiranje in obdelava osebnih podatkov otroka za druge namene
(točka 7. teh Pravil) pa se izvaja le na podlagi soglasja, ki ga podpišeta eden od staršev ali zakoniti zastopnik.

9. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, ki so potrebni za namene izvajanje statutarnih obveznosti, ŠD Moste ne more zagotoviti izpolnjevanja svojih obveznosti iz temeljnih ali drugih aktov ali zakonskih obveznosti, kar pomeni, da članstva v društvu ni mogoče zagotoviti.

10. V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za druge namene (enega ali več ali vse), navedenih v soglasju, to zanj
nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih aktivnosti.

11. ŠD Moste ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh pravilih in soglasju (tč. 7c in 7d. teh Pravil).

12. Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.

13. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled,
popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov
ŠD Moste, Proletarska 3, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte info@sd-moste.org.

14. ŠD Moste zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

15. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠD Moste nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in
interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

16. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.

16. Pravila o varovanju zasebnosti ŠD Moste se bodo po potrebi dopolnjevala in društvo bo zagotovilo ustrezno in sprotno obveščanje članov o tem.

17. Pravila o varovanju zasebnosti ŠD Moste so objavljena na društvenih spletnih straneh, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.