ZBOR ČLANOV 
Vljudno vabljeni na 55. volilni zbor članov ki bo v petek, 18.9.2020 ob 20:00 uri v Vadbenem centru Moste na naslovu Rojčeva 25, Ljubljana.

Dnevni red :

1. Otvoritev zbora članov

2. Volitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
        a. Delovno predsedstvo
               i. Predsednik
               ii. Dva člana
               iii. Zapisnikar
               iv. Overovatelj
3. Potrditev zapisnika 54. rednega zbora članov
4. Predstavitev in sprejem poročil za leto 2019
       a. Poročilo upravnega odbora za leto 2019
       b. Finančno poročilo za leto 2019
       c. Poročilo kluba za ritmično gimnastiko za leto 2019
       d. Poročilo sekcije za šport mladih in rekreacije za leto 2019
       e. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019
5. Razrešnica starim organom in volitve organov društva
6. Letni načrt dela in finančni načrt 2020
7. Smernice razvoja društva 2020-2024
8. Razno

Sklic zbora članov je skladen z 17. členom Pravil ŠDM. Gradivo je dostopno v društveni pisarni.